http://infctbn1.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ประวัติหน่วย

 เกียรติประวัติ

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 สิ่งศักดิ์สิทธิประจำหน่วย

 ติดต่อเรา

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ08/06/2015
อัพเดท10/11/2016
ผู้เข้าชม12,588
เปิดเพจ27,164

บริการ

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด

ตัวอย่างหมวดหมู่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

การปฏิบัติงาน

iGetWeb.com
AdsOne.com

ประวัติหน่วย กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ ในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ฯ

--------------------------

  ที่ตั้งหน่วยตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน

          ๑.๑ พ.ศ.๒๔๔๕ ก่อกำเนิด กรมทหารราบที่ ๒ ล้อมวัง  มีหน้าที่รักษาการณ์ภายในเขตพระราชฐานชั้นนอก

          ๑.๒ พ.ศ.๒๔๗๐ ตั้งอยู่ที่ ท่าช้างวังหน้า       (ท่าพระจันทร์) จังหวัดพระนคร

          ๑.๓ พ.ศ.๒๔๗๖ตั้งอยู่ที่อำเภอพญาไท      จังหวัดพระนคร

          ๑.๔ พ.ศ.๒๔๘๐ - ๒๕๑๐ ตั้งอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

          ๑.๕ พ.ศ.๒๕๑๐ - ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 วันสถาปนาหน่วย ๙ มกราคม ๒๔๔๕ 

การกำหนดวันสถาปนาหน่วย กองพันทหารราบที่ ๑    ศูนย์การทหารราบ  กำหนดให้วันที่ ๙ มกราคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาหน่วย กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

การจัดตั้งหน่วยตามอัตราการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์กองทัพบก

หมายเลข   ๗ - ๑๕  (อจย.๗-๑๕ , ๒๕ มิ.ย.๒๒


 ประวัติความเป็นมาของหน่วย        

    กล่าวโดยทั่วไปนับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๕ เป็นต้นมาแต่เดิม  กองพันทหารราบที่ ๑      ศูนย์การทหารราบ ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ       กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ ล้อมวัง  

             พ.ศ.๒๔๔๕ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระราชทานกำเนิดแก่ กรมทหารราบที่ ๒ ล้อมวัง     มีหน้าที่รักษาการภายในราชฐานชั้นนอก กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ ในขณะนั้น คือ ร.๒ พัน.๑ ล้อมวัง

    พ.ศ.๒๔๕๑ โปรดเกล้ายกฐานะ     กรมทหารราบที่ ๒ ล้อมวัง เป็น กรมทหารราบรักษาพระองค์ และพระราชทานนามใหม่ว่า  “ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ”  โดยมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นนายพันเอกแห่งกรมนี้ กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ ในขณะนั้นก็คือ                “ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ”(ร.๑๑ พัน.๑)

    พ.ศ.๒๔๗๐  เปลี่ยนชื่อเป็น  กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์  และ   ย้ายเข้าไปตั้งที่ท่าช้างวังหน้า(ท่าพระจันทร์)กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ ในขณะนั้นก็คือ             “ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่๒รักษาพระองค์ ”(ร.๒ พัน.๑)

     พ.ศ.๒๔๗๕  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์  ถูกยุบเนื่องจากการปรับปรุงกองทัพบก กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์  (ร.๒ พัน.๑)  แปรสภาพเป็น กองพันทหารราบที่ ๔ (ร.พัน.๔) ย้ายจากท่าพระจันทร์ไปตั้งที่พญาไท

    พ.ศ.๒๔๗๖ เกิดการกบฏขึ้น กองพันทหารราบที่ ๔ ได้รับหน้าที่ให้ไปปราบกบฏ

    พ.ศ.๒๔๗๙ กองพันทหารราบที่ ๔ แปรสภาพเป็น กองโรงเรียนทหารราบ แผนกที่ ๑ กรมจเรทหารบก และคงตั้งที่พญาไท ตำบลบางขุนพรหม จังหวัดพระนคร

    พ.ศ.๒๔๘๐ กองโรงเรียนทหารราบ แผนกที่ ๑ กรมจเรทหารบก ได้ย้ายไปประจำอยู่ที่  ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหน้าที่เป็นหน่วยกำลังรบ และเป็นหน่วยลูกมือของ แผนกที่ ๑ กรมจเรทหารบก

   พ.ศ.๒๔๘๓ เกิดกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส กองโรงเรียนทหารราบ  ได้แปรสภาพหน่วยเป็นกองพันทหารราบที่ ๔ (ร.พัน.๔) สังกัด กองพลลพบุรี เมื่อสงครามยุติ ก็แปรสภาพเป็น กองโรงเรียนทหารราบ  ตามเดิม

   พ.ศ.๒๔๘๔ กองโรงเรียนทหารราบได้แปรสภาพเป็นกองพันทหารราบที่ ๔ (ร.พัน.๔)  อีกครั้ง    เนื่องจากกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยสังกัด กรมทหารราบที่ ๓ กองพลที่ ๔ กองทัพพายัพ

   พ.ศ.๒๔๘๗ กองพันทหารราบที่ ๔ (ร.พัน.๔) เคลื่อนย้ายกำลังกลับเข้าที่ตั้งปกติ   และแปรสภาพเป็น กองโรงเรียนทหารราบ

   พ.ศ.๒๔๘๘แผนกทหารราบเปลี่ยนชื่อเป็นกรมจเรทหารราบและกองโรงเรียนทหารราบได้เปลี่ยนแปลงเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กรมจเรทหารราบ และเปลี่ยนนามหน่วยเป็น  “กองลูกมือ กรมจเรทหารราบ”

   พ.ศ.๒๔๙๓ เปลี่ยนนามหน่วยจาก กองลูกมือ กรมจเรทหารราบ เป็น                  กองพันทหารราบ กรมจเรทหารราบ (พัน.ร.จร.ร.)

   พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารราบ เปลี่ยนชื่อเป็น กรมการทหารราบดังนั้นกองพันทหารราบ จึงใช้ชื่อ  กองพันทหารราบ กรมการทหารราบ (พัน.ร.กทร.)

             พ.ศ.๒๔๙๗ กรมการทหารราบเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การทหารราบดังนั้น กองพันทหารราบ จึงใช้ชื่อ กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ(พัน.ร.ศร.) มีหน้าที่ เป็นหน่วยกำลังรบของ  ผส.๓๑ ใช้นามหน่วยว่า กองพันทหารราบที่ ๓ กรมผสมที่ ๓๑ (ผส.๓๑ ร.พัน.๓) สังกัด กรมผสมที่ ๓๑  และเป็นหน่วยลูกมือของโรงเรียนทหารราบ  ศูนย์การทหารราบ

   พ.ศ.๒๕๒๐  กรมผสมที่ ๓๑ เปลี่ยนชื่อเป็น  ร.๓๑ พล.๑ รอ.ดังนั้น ผส.๓๑ ร.พัน.๓   จึงใช้ชื่อ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓๑ พล.๑ รอ.เป็นหน่วยกำลังรบที่ ๓      ของกรมทหารราบที่ ๓๑  และเป็นหน่วยลูกมือของ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

   พ.ศ.๒๕๒๑ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓๑     (ร.๓๑ พัน.๓) พ้นจากหน่วยกำลังรบ และพ้นจากการบังคับบัญชาของ ร.๓๑ พล.๑ รอ. โดยให้เป็นหน่วยในบังคับบัญชาของ ศูนย์การทหารราบ  ทำหน้าที่เป็นกองพันลูกมือ ให้แก่ โรงเรียนทหารราบ  โดยใช้ชื่อหน่วยว่า กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  นามย่อ    พัน.ร.ศร.    และเป็นหน่วยกำลังรบกองหนุนของกองทัพบก

   พ.ศ.๒๕๒๕  กองพันทหารราบ   ศูนย์การทหารราบ      ได้เปลี่ยนชื่อหน่วย     เป็น กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ ตามคำสั่ง ทบ.ลับ    (เฉพาะ)ที่      ๑๐/๒๕๒๕   ลง ๒๑ มกราคม ๒๕๒๕  มีภารกิจ เป็นกองพันลูกมือ สนับสนุนการฝึกศึกษา ให้แก่โรงเรียนทหารราบ นามย่อ  ศร.พัน.๑ และเป็นหน่วยกำลังรบกองหนุนของกองทัพบก

 

 หมายเลข อจย.

หมายเลข๗ - ๑๕ (อจย.๗-๑๕ ,ลง ๒๕ มิ.ย.๒๒) อัตราลด ระดับ ๒

 

 

       ภารกิจ

๑ เป็นหน่วยสนับสนุนการฝึกศึกษาของ ศูนย์การทหารราบ ในการพัฒนาหลักนิยมทหารราบของกองทัพบกไทย

๒ สนับสนุนการฝึกศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ

๓ ฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปีของกองทัพบก

๔.ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์

๕. เป็นหน่วยกำลังรบกองหนุนของกองทัพบก

view
view